Nasza oferta

ADMINISTROWANIEhaslobasenZajmujemy się administrowaniem kompleksów rekreacyjnych jak i pojedynczymi instalacjami, tzn.:

1. Serwis techniczny:

 • Obsługą i konserwacją instalacji uzdatniania wody basenowej.
 • Obsługą i konserwacją atrakcji wodnych (masaże, gejzery, przeciwprądy ...).
 • Obsługą i konserwacją jacuzzi.
 • Obsługą i konserwacją kaskad, fontann, fos.
 • Obsługą i konserwacją instalacji klimatyzacyjnych.
 • Obsługą i konserwacją instalacji co, ct, cw, sieci wod-kan.

2. Obsługa instruktorsko-ratownicza (basen-siłownia- fitness).

3. Serwis sprzątający.

4. Badanie wody pod względem mikrobiologicznym i fizyko chemicznym w autoryzowanym laboratorium.


Specyfikacja usług technicznych do realizacji:

 • Nadzór nad pracą systemu uzdatniania wody, przeprowadzany przez przeszkolonych techników:
 • Sprawdzanie instalacji od strony mechanicznej.
 • Sprawdzanie wody od strony fizyko-chemicznej i bakteriologicznej.
 • Płukanie i czyszczenie filtrów, przewodów, łapaczy włosów.
 • Nadzór nad pracą central klimatyzacyjnych:
 • Sprawdzanie instalacji od strony mechanicznej.
 • Wymiana filtrów , pasków itp.
 • Realizacja czynności nakazanych przez wykonawcę systemu w dokumentacji technicznej, podczas pracy ciągłej oraz przerw technologicznych.
 • Prace konserwacyjno — modernizacyjne instalacji w miarę potrzeb.
 • Całodobowy serwis.

 

UZDATNIANIE WODYFirma UMIĘC, z dużym doświadczeniem w dziedzinie uzdatniania wody, oferuje kompleksową technologię wody:

 • basenowej
 • pitnej
 • grzewczej
 • kotłowej
 • zasilającej klimatyzatory.

Wyłącznym dostawcą środków do uzdatniania wody jak i do mycia i dezynfekcji jest firma VOLLMER - BASEN SERWIS ®

Oferujemy:

 • Dobór technologii dla potrzeb indywidualnych każdego klienta.
 • Sprzedaż urządzeń do uzdatniania wody:
 • Badanie wody pod względem mikrobiologicznym i fizyko chemicznym w autoryzowanym laboratorium
 • odżelazianie
 • odmanganianie
 • zmiękczanie
 • węgiel aktywny
 • odwrócona osmoza
 • dezynfekcja UV
 • Sprzedaż urządzeń do pomiaru wody firmy PALINTEST ®
 • Projekt
 • Montaż
 • Serwis

 

BADANIA WODYJARS-basenysmallWYKONUJEMY BADANIA WODY W BASENACH pod kątem:

 • Bakterie z grupy coli
 • Escherichia coli
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C
 • Legionella sp.

Oferujemy pełen zakres badań wody pitnej, na który według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r, Nr 61, poz. 417 wraz z późn. zm.) składają się:

 • monitoring kontrolny
 • monitoring przeglądowy

Analizy mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne wody przeznaczonej do spożycia, wchodzące w zakres monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonywane są metodami referencyjnymi. W ramach kompleksowej obsługi klienta w zakresie badań wody, przeprowadzamy akredytowane pobieranie próbek oraz ich transport w monitorowanych warunkach chłodniczych.

Laboratoria w których badana jest woda oprócz akredytacji posiadają zatwierdzenie badań wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność naszych badań.

MONITORING KONTROLNY
Badania fizykochemiczne:
glin, jon amonowy, przewodność, barwa, odczyn pH, żelazo, azotyny, zapach, smak , mętność.

Badania mikrobiologiczne:
Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)1, Escherichia coli, bakterie z grupy coli.

MONITORING PRZEGLĄDOWY
Badania fizykochemiczne:

 • dla wymagań chemicznych:
  akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki ogólne1,2-dichloroetan , epichlorohydryna , fluorki, kadm, miedź , nikiel, ołów, pestycydy, suma pestycydów, rtęć, selen, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, suma WWA, suma THM,
 • dla wymagań fizykochemicznych i organoleptycznych:
  amonowy jon, barwa, chlorki. glin, mangan, mętność, ogólny węgiel organiczny, odczyn pH, przewodność, siarczany, smak, sód, indeks nadmanganianowy, zapach, żelazo, tryt, całkowita dopuszczalna dawka,
 • dla wymagań dodatkowych:
  bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, suma chloranów i chlorynów, formaldehyd, ftalany dibutylu, magnez, srebro, tetrachlorometan, suma trichlorobenzenów, 2,4,6-trichlorofenol, trichlorometan, twardość.

Badania mikrobiologiczne:
Escherichia coli, Enterokoki, bakterie z grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2oC po 72h, Clostridium perfingens (łącznie z przetrwalnikami)1

BADANIA CIEPŁEJ WODY
Legionella spp., Legionella pneumophila2

badaniawody2BADANIA NATURALNYCH WÓD MINERALNYCH, ŹRÓDLANYCH I STOŁOWYCH
Wykonujemy pełen zakres badań dla naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466)

 Badania fizykochemiczne:

 • Składniki potencjalnie toksyczne naturalnego pochodzenia występujące w naturalnych wodach mineralnych w opakowaniach: antymon, arsen ogólny, bar, bor, kadm, chrom, miedź, cyjanki, fluorki, ołów, mangan, rtęć, nikiel, azotany, azotyny, selen
 • Składniki powstałe podczas napowietrzania naturalnej wody mineralnej lub wody źródlanej powietrzem wzbogaconym w ozon: ozon rozpuszczony, bromiany, bromopochodne metanu
 • Wskaźniki organoleptyczne: zapach, smak, barwa, mętność
 • Wskaźniki fizyczno-chemiczne: przewodność elektryczna, temperatura, pH, radionuklidy
 • Składniki niepożądane i toksyczne w nadmiernych stężeniach:
  antymon, arsen ogólny, bar, bor, kadm, chrom, miedź, cyjanki, fluorki, ołów, mangan, rtęć, nikiel, azotany, azotyny, selen, żelazo, jon amonowy, ChZT, pestycydy, detergenty, WWA, polichlorowane bifenyle (PCB)
 •  Składniki podstawowe: sód, wapń, magnez, mangan, chlorki, wodorowęglany, siarczany, jon amonowy, lit, potas, fluorki, bromki, stront, żelazo, kwas meta krzemowy, dwutlenek węgla

Badania mikrobiologiczne:

 • Badania wstępne: bakterie z grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba bakterii w temperaturze 20-22oC , ogólna liczba bakterii w temperaturze 37oC
 • Badania pełne w związku z oceną i kwalifikacją wody: pasożyty i drobnoustroje chorobotwórcze, bakterie z grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce kałowe (Enterokoki), Clostridia redukujące siarczyny (łącznie z przetrwalnikami), Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba bakterii w temperaturze 20-22oC , ogólna liczba bakterii w temperaturze 37oC
 • Monitoring: pasożyty i drobnoustroje chorobotwórcze, bakterie z grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce kałowe (Enterokoki), Clostridia redukujące siarczyny (łącznie z przetrwalnikami), ogólna liczba bakterii w temperaturze 20-22oC

WODA WPROWADZANA DO JEDNOSTKOWYCH OPAKOWAŃ

Badania mikrobiologiczne:
Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temp.36±2oC po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2oC po 72h,

WODA W CYSTERNACH, ZBIORNIKACH MAGAZYNUJĄCYCH WODĘ W ŚRODKACH TRANSPORTU LĄDOWEGO, POWIETRZNEGO I WODNEGO
Badania mikrobiologiczne:
Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2oC po 48h

1) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
2) Należy badać w ciepłej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 45

partnerzy

fachowe-uslugi